Koncepcja PracyKoncepcja pracy Przedszkola Publicznego w ŁomnicyGłówny cel pracy przedszkola to:

wychowanie dziecka empatycznego i kreatywnego, odnoszącego sukcesy w edukacji,
znającego swoje prawa i obowiązki. To wychowanie dziecka utożsamiającego się z
kultura narodową i respektującego prawo do indywidualności.

Zadania przedszkola jako środowiska oddziaływań względem swoich
wychowanków:

– opieka nad wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka,
– pomoc w rozwijaniu i kształtowaniu uzdolnień,
– pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
szkolnym,
– koordynacja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola,
środowiska rówieśniczego,
– kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.

Zadania ogólne:

– tworzenie sytuacji umożliwiających rozwój wszystkich sfer osobowości,
– kształtowanie umiejętności społecznych,
– kształtowanie sfery emocjonalnej i rozwijanie empatii,
– pomoc rodzicom dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
– znajomość swoich praw i obowiązków jako dziecka i człowieka,
– wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, ze szczególnych uwzględnieniem
tolerancji dla „inności”.
Zadania szczegółowe zostały zawarte w miesięcznych planach pracy z dziećmi, układanych
przez nauczycieli w poszczególnych grupach. Miesięczny plan pracy opracowywany
jest na podstawie minimum programowego wychowania przedszkolnego i
materiałów własnych nauczyciela. Każda grupa realizuje minimum programowe.

Metody pracy:

– gry i zabawy tematyczne, dowolne,
– historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne,
– dyskusje, rozmowy, „rundki”,
– opowiadania, legendy, baśnie, bajki, opowiastki,
– socjodramy i psychodramy,
– scenki rodzajowe,
– twórczość dziecięca,
– wycieczki tematyczne i krajoznawcze,
– zabawy muzyczno - ruchowe,
– „burza mózgów”,
– metody respiracyjne,
– projekty.

Formy pracy: z całą grupą, w zespołach i indywidualna.

Organizacja pracy:

– w przedszkolu dokonuje się podziału dzieci na grupy wg zbliżonego wieku:
   - grupa młodsza: dzieci 2,5 – 4 – letnie,
   - grupa starsza: dzieci 5- 6- letnie i starsze 4-letnie,
– w każdej grupie pracują dwie nauczycielki i pomoc nauczyciela,
– zmiany w grupach odbywają się na ogół co dwa lata,
– nauczycielki pracują w ciągu roku zgodnie z zadaniem rocznym ustalanym
przed rozpoczęciem roku szkolnego; dopuszcza się zmiany zadania na uzasadniony
wniosek Rady Pedagogicznej,
– nauczyciele maja prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego i realizują
go po zaakceptowaniu przez dyrektora placówki przez cały okres pobytu
dziecka w przedszkolu. Wykaz programów oraz podręczników ogłaszany jest
do 15 czerwca przez dyrektora placówki.
– nauczyciele prowadzą karty obserwacji każdego dziecka; wyniki obserwacji są
podstawą planowania pracy w grupie i pracy indywidualnej,
– nauczyciele grupy starszej są obowiązani do wydania rodzicom dzieci 5-letnich
kart informacyjnych o rozwoju dziecka do dnia 30 kwietnia.

Efekty pracy prowadzonej w przedszkolu:

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych
obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków
do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji
dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia
wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologicznopedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację
podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Sylwetka absolwenta przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- jest aktywny w podejmowaniu działań,
- lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,- czuje się Polakiem i Europejczykiem.