{ opacity: 0.8; filter: gray; }

Dla pracowników przedszkola
Tutaj zamieszczane będą dokumenty, powiadomienia i ogłoszenia skierowane do pracowników czynnych i emerytów.


UWAGA!

Podania o zapomogę świąteczną prosimy składać do 25 listopada b.r.
Wniosek o pomoc materialną.

Pobierz pliki

lREGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 Przedszkola Publicznego w Łomnicy

Pobierz pliki


Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łomnicy w okresie pandemii korona wirusa (SARS- CoV-2)


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2019r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020r. 284 i 322).
Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się korona wirusa z 02 lutego 2020r.
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli.
​                                                                   
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Łomnicy, wychowanków oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia korona wirusem, umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy w domu z opieką nad dzieckiem podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 


                                                                   
§2
Obowiązki Dyrektora

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa. 
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa. 
4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii. 
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (pokój nauczycielski przedszkola). Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: fartuch ochronny, maseczki,  rękawiczki, płyn dezynfekujący. 
6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
7. Przy wejściu głównym umieszcza dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła, płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk.
8. W pomieszczeniach przedszkola umieszcza  instrukcję  zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz kosz na zużyte rękawiczki odpowiednio oznaczony. 
9. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała dzieci (przy wejściu i wyjściu oraz w razie potrzeby).
10. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw.

§3
Obowiązki pracowników

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. 
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Do przedszkola pracownicy administracyjni, obsługi oraz nauczyciele wchodzą i wychodzą tylko przez główne wejście. Pracownicy kuchni wchodzą tylko przez tylne wejście.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu i  wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 
5. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący 2 m.
6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu,    w ciągu jednego dnia w grupie pełni dyżury 2 nauczycieli świadcząc działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostali kontynuują edukację zdalną w domu a w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w sposób szczególny dbają o higienę swoją, wychowanków i zalecają częste mycie rąk. Ponadto zapewniają szybki sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami.
7. Personel obsługowy usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. Wykonuje  i monitoruje (arkusz monitorowania) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując  powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję personel ściśle stosuje się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. W sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet. Regularnie czyści i dezynfekuje sprzęt na placu zabaw. Dokonuje i dokumentuje pomiary temperatury dzieci przy wejściu i wyjściu z placówki. Dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.

§ 4
Obowiązki rodziców/opiekunów

1. Rodzice zapoznają się z Procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu i podpisują ,,Oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Przekazują  nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka. 
3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 
5. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu  dziecka  do placówki po chorobie. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.
7. Rodzice przyprowadzając/odbierając dziecko zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. Ze względu na bardzo małą szatnie i korytarz, dziecko przekazywane jest wyznaczonemu pracownikowi przedszkola w przedsionku.
8. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury jak również wyrażenia zgody na pomiar temperatury przez personel przedszkolny.
9. Rodzice wyjaśniają i uniemożliwiają dziecku przynoszenia do przedszkola zabawek i innych  niepotrzebnych przedmiotów. 
10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania nauczycielce aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników przedszkola.

§ 5
Organizacja pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego  placówka pracuje w godzinach  od 6.00-16.00. 
2. Personel pedagogiczny, administracja, obsługa i rodzice z dziećmi  wchodzą i wychodzą głównym wejściem.
3. Następuje ograniczenie liczby grup. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania  z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2 ).  W związku z powyższym dyrektor koordynuje i ustala ilość grup jak również informuje rodziców o braku miejsc w danym dniu. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi placówki dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo).  
4. Dziecko do placówki przyprowadza tylko jedna osoba. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciel, pracownik przyjmujący do przedszkola dziecko dokonuje pomiaru temperatury. Jej odczyt zapisuje na liście. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi znajdujących się w przedsionku, nie wchodzi do środka. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:15. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

§ 6
Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka),  bezzwłocznie odizolowuje się do tzw. ,,izolatorium” - wyznaczonego pomieszczenia (pokój nauczycielski przedszkola). Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę, rękawiczki i  pozostaje z dzieckiem w ,, izolatorium” utrzymując min. 2 m odległość. Nauczycielka zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer  999 lub 112.
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ,,izolatorium” (pokoju nauczycielskiego w przedszkolu). Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. § 7
Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łomnicy. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.  Procedury obowiązują do odwołania.