{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAUWAGA! UWAGA!

2016-09-29 16:05:28, komentarzy: 0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zbycie przedmiotów ruchomych

z dnia 29.09.2016r.

 

Przedszkole Publiczne w Łomnicy ogłasza przetarg ofertowy na sprzeda z pianina:

- Pianino Legnica . Pianino nie wymaga naprawy,

-cena wywoławcza: 2.999,99 PLN.

Oferty należy składać w formie pisemnej u intendenta lub dyrektora, ewentualnie za pośrednictwem poczty, faxu (75)7131 301 lub pocztą elektroniczną : przedszkole.lomnica @gmail.com na adres Przedszkola Publicznego w Łomnicy ul. Świerczewskiego 115 b, 58-508 Jelenia Góra 14 do dnia 15.10.2016r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedszkola Publicznego w Łomnicy 18.10.2016r. o godz. 9.30 .

Przedmiot wystawiony do sprzedaży można oglądać od 3 do 14 października br. w godz. 9.00- 14.00 na terenie przedszkola .

W przypadku ofert przysłanych drogą pocztową liczy się data wpływu ofert do Przedszkola Publicznego w Łomnicy.

Koperta zawierająca ofertę kupna powinna być zamknięta, nieuszkodzona oraz posiadać następujące oznakowania:

- adres organizatora przetargu,

- nazwę przedmiotu przetargu " Przetarg pisemny- pianino".,

-nazwę, adres, nr telefonu lub faxu oferenta umożliwiający dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty.

Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

- datę sporządzenia oferty,

-dokładne oznaczenie nazwy ,siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,

- numer telefonu oferenta,

- w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena zakupu,

- oświadczenie oferenta,, że stan faktyczny i prawny jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

Jeżeli po otwarciu kopert okaże się, ze więcej niż jedna oferta zawiera tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w dniu następnym w formie licytacji, o czym organizator niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągniętą w przetargu cena nabycia , nabywca traci prawa wynikające z wyboru jego oferty. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni w formie pisemnej. organizator zastrzega sobie prawo od odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży.

Transport i wyniesienie po stronie Nabywcy.

Alina Miłowska -dyrektor Przedszkola

 

  zdjęcia pianina kliknij

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz