{ opacity: 0.8; filter: gray; }

Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOMNICY
UL. KARKONOSKA 115 B
58-508 JELENIA GÓRA


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe( Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020, poz. 1327 ze zm.)
3. Akt założycielski.SPIS TREŚCI
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

Rozdział III
Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

Rozdział IV
Zasady finansowania przedszkola

Rozdział V
Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu

Rozdział VI
Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkolu

Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VIII
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna

Rozdział IX
Współpraca z rodzicami

Rozdział X
Rekrutacja do przedszkola

Rozdział XI
Prawa dziecka w przedszkolu

Rozdział XII
Postanowienia końcowe 


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Przedszkole w Łomnicy, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Przedszkole działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020, poz. 1327 ze zm).
- Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.).
- Niniejszego statutu.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Łomnicy przy ulicy Karkonoskiej 115 B.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mysłakowice.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Publicznym w Łomnicy sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.
7. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne w Łomnicy
ul. Karkonoska 115 B
58-508 Jelenia Góra 14
tel./fax: 75 713 13 01
e-mail: przedszkole.lomnica@gmail.com
8. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu,
z dodaniem numeru REGONU 230897928 i NIP 611-23-01-098
9. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
1) przedszkole – należy przez to rozumieć - Przedszkole Publiczne w Łomnicy
2) nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,
3) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4) dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola.
5) podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
6) program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
7) dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego
w Łomnicy,
8) ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
9) ustawa Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
10) ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
11) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym,
12) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,
13) organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gminę Mysłakowice.


Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 2
I. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania- uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Przedszkole zapewnia w szczególności:
1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program
wychowania przedszkolnego,
2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
5) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
6) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:
1) zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,
2) organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,
3) kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka,
4) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka
i rodziców tego potrzebujących,
b) udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń
w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
c) udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
d) objęcie dzieci specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną,
e) współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
f) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych,
h) konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
i) organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom,
j) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
k) tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
l) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
m) tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków
z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
n) swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
o) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

I. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:
1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka,
2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe,
4. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
5. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
6. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
7. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
8. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
9. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
10. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
11. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne,
12. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
13. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
14. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
15. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
16. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną,
17. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
18. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy,
19. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,
20. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka,
21. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
22. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi w tym osobami starszymi,
23. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
24. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
25. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
26. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.


II Sposoby realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:
a) szczegółowe cele edukacyjne;
b) opis zakładanych efektów;
c) materiał edukacyjny do realizacji celów;
d) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
a) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
c) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
6. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
7. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
10. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
11. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
12. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
13. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.
14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo
z zachowaniem poufności.


III Podstawowe formy działalności przedszkola


1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
a zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
b zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
c spontaniczna działalność dzieci,
d proste prace porządkowe,
e czynności samoobsługowe,
f wycieczki i uroczystości w przedszkolu,
g zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
h zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z terapii ruchowej, zajęcia logopedyczne oraz inne specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.


3. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
4. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, kącik konstrukcyjny, kącik artystyczny, kącik przyrodniczy.
5. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
6. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
7. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii w grupie dzieci 6 letnich w oparciu o odrębne przepisy prawa.
8. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:
a rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, doktórego uczęszcza dziecko,
b wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.
9. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
10. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.
11. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
12. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
a w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,
b w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

IV. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:
1. Nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów organizacji pozarządowych;
2. Religia i etyka na życzenie rodziców(prawnych opiekunów); naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

Rozdział III
Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
§ 3
Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:
I. Dyrektor przedszkola:
1. Kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;
2. Reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
3. Jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
4. Prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
5. Kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
6. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
7. Planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
8. Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;
9. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
10. Obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;
11. Przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
12. Opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
13. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
14. Dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli istnieje taka konieczność, przyjęciu dziecka do przedszkola, skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i radę rodziców;
15. Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, Radzie Pedagogicznej;
16. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
17. Koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
18. Dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
19. Planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
20. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
21. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
22. Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
23. Występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
24. Wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
25. Zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
26. Koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
27. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;
28. Działa zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym w Łomnicy;
29. Prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
30. Realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
31. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
32. Właściwie prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
33. Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
34. Dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;
35. Współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;
36. Prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce.
II. Rada Pedagogiczna
Jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami Rady Pedagogicznej a jej przewodniczącym jest Dyrektor. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność Rady Pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
a) Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące oraz opiniujące.
b) Rada Pedagogiczna, w ramach kompetencji podejmuje uchwały.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii dotyczących:

1. Organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć;
2. Projektu planu finansowego przedszkola;
3. Wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4. Propozycji Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5. Kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola;
6. Kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora przedszkola.

Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej:

1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie);
3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli;
4. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.(ze zmianami) o ochronie informacji niejawnych;
5. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, Dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce;
6. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a czas złożenia protokołu do podpisu wynosi 7 dni;
8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
9. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjętej decyzji;
10. Rada Pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce;
11. Rada Pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
III. Rada Rodziców
Jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola Publicznego w Łomnicy.
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki;
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;
3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, program ten ustala Dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
5. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

IV Zasady funkcjonowania organów przedszkola

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

1) Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;
2) Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym Dyrektor przekazuje na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
3) Z zarządzeniami Dyrektora przedszkola zawartymi w książce zarządzeń zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki oraz potwierdzić to własnym podpisem;
4) Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola;
5) Przepływ informacji pomiędzy Dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń;
6) Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.


2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest Dyrektor placówki podejmuje się następujące działania:
1) Powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;
2) Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;
3) Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział IV
Zasady finansowania przedszkola
§ 4
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Mysłakowice;
2. Podstawa programowa odbywa się w godzinach 8.00-13.00;
3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z decyzją darczyńcy;
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek;
5. Uchylony
6. Opłaty za wyżywienie i odpłatne godziny należy wnosić do 10 każdego m-ca na wyznaczony rachunek bankowy;
7. Rodzice otrzymują od kierownika gospodarczego informację o wysokości opłat za żywienie w danym miesiącu oraz opłatę za dodatkowe godziny;
8. Opłaty kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

Rozdział V
Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu
§ 5
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 600 do 1600 w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
4. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach,
5. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą
6. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę,
7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie,
8. Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach od 6.00 do 16.00, a dyrektor w godzinach od 7:00 do 15.00,
9. Nauczyciele do kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się również telefonicznie.
10. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych),
11. Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.
12. Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych- Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowaniu, każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.

Rozdział VI
Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola
§ 6
I.
1. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
2. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.
3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
4. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno – rytmiczna.
5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
- 2 sale dydaktyczne;
- pokój socjalny do spotkań rady pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z rodzicami, spotkań Rady Rodziców;
- pomieszczenia administracyjno–gospodarcze;
- kuchnię;
- szatnię dla dzieci;
- pomieszczenia sanitarne;
- pokój dla terapeuty i logopedy, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje z rodzicami.
6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.
7. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.
8. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
9. Powyższe formy edukacyjne opłacane są z funduszy Rady Rodziców.
10. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
11. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.
12. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
13. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały dwóm nauczycielom.
14. W miarę możliwości nauczyciele opiekują się jednym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Służy to zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej.
15. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
16. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich.
17. W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. Przy wyborze języka bierze się pod uwagę jaki język jest nauczany w pobliskich szkołach podstawowych.
18. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie,
19. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie,
20. Dzieci mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
21. Organ prowadzący przedszkole, określa wysokość opłat za przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć opisanych w § 11. 1. oraz zasady zwolnienia rodziców z całości lub części opłaty,
22. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania informacji o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym. Wszelkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

II.
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku,
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach organizacji związkowych w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli,
3. Arkusz organizacji określa w szczególności:
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć,
3) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
6) liczbę oddziałów,
7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
8) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
9) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
10) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
5. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci
w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych,
6. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola,
1) Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25,
2) W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału:
3) jednemu nauczycielowi – w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału,
4) dwóm nauczycielom lub więcej – w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.
5) W grupie najmłodszej, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela,
6) W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci,
7) Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut,
8) Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
23. a) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
24. b) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.
13. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
14. Jednym oddziałem wychowanków opiekuje się jeden lub dwóch nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, jedna pomoc nauczyciela w grupie powyżej 13 dzieci, a w grupach dzieci trzyletnich może być zatrudniona dodatkowo pomoc nauczyciela,
15. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,
16. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
17. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,

III. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

1.Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw.
2. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.
3. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
4. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

1. Przyprowadzanie dzieci
1) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
2) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
3) Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4) Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
5) Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6) Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
7) Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
8) Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w godz. 6.00 – 8.30.

2. Odbieranie dzieci
1) Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
2) Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
3) W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
4) Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
5) Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
6) Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
7) Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione osoby w oświadczeniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
8) Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej dziesięć lat.
9. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
14. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur okazać go.
16. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
17. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
18. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
19. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
20. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.
3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki
1) Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny pracy placówki tj. 16.00
2) W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
3) Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
4) Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
5) Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół podpisany przez nauczycielkę, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 7
I Obowiązki nauczycieli:
1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo–dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
2. Organizowanie procesu dydaktyczno–wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności.
3. Zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka.
4. Prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia.
5. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie.
7. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.
8. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
10. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
11. Wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania.
12. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami.
13. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.
14. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;
15. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;
16. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
17. Nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
18. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
19. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.

II. Obowiązki księgowej- kadrowej:
1. Prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej.
2. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych.
3. Wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników.
5. Weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem, sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia.
6. Prowadzenie kancelarii przedszkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.
7. Przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących.
8. Rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w przedszkolu.
9. Wysyłanie korespondencji.
10. Zamawianie druków ścisłego zarachowania.
11. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników.
12. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.
13. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych.
14. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji dzieci.
15. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
16. Dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy.
17. Dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w biurze.
18. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej.
19. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
20. Księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń .
21. Prowadzenie spraw finansowo księgowych związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
22. Kontrola nad sporządzaniem i naliczaniem list płac pracowników.
23. Prowadzenie działalności podatkowej dotyczącej płac i związanej z nią dokumentacji.
24. Prowadzenie pełnej księgowości Przedszkola.
25. Przygotowanie danych do naliczenia Zakładowego Funduszu Nagród tzw.
„trzynastki”.
26. Prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu Pracy , ustawy o pracownikach samorządowych i innych ustaw i procedur.
27. Przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
28. Prowadzenie archiwum przedszkolnego.
29. Udzielanie informacji interesantom.
30. Przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp i p.poż
31. Wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy.

III. Obowiązki intendenta:
1. Kierowanie żywieniem w placówce:
W zakresie kierowania żywieniem odpowiada za:
1) sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami żywienia zbiorowego dzieci, w  związku z tym nadzorowanie pracy bloku żywieniowego i woźnych oddziałowych,
2) dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych,
3) dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,
4) sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności żywności i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
6) sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci i pracowników,
8) traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.
9) W zakresie nieprawidłowego kierowania żywieniem ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.
2. Prowadzenie gospodarki pieniężnej, pełnienie funkcji kasjera.
I. W zakresie gospodarki pieniężnej odpowiada za:
1) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, do wysokości pogotowia kasowego,
2) dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
3) przygotowywanie czeków gotówkowych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
5) przestrzeganie ustalonej wysokości pogotowia kasowego,
6) odprowadzanie przyjętych sum do banku w czasie określonym instrukcją kasową,
7) sporządzanie raportów kasowych ujmujących wszystkie wpływy i wypłaty oraz przekazywanie ich nie później niż następnego dnia,
8) prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za przedszkole,
9) egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej wysokości,
10) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.
II. W zakresie pełnienia funkcji kasjera ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za straty powstałe z jego winy a w szczególności powstałe z tytułu :
1) nieprzestrzegania zasad gospodarki kasowej,
2) dokonywania wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych,
3) nienależytego zabezpieczenia i przechowywania gotówki,
4) wypłacenia gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów do wypłaty,
5) nienależytego zabezpieczenia przed kradzieżą, nieprzestrzegania warunków ppoż.
6) utraty prawa wniesienia pretensji do dostawców, niedostatecznych oględzin lub wybrakowanych towarów.
3. Prowadzenie obsługi materiałowej przedszkola.
I. W zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej odpowiada za:
1. prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze,
2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pracowników,
3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
4. bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących przedszkola,
5. udzielanie niezbędnych informacji rodzicom,
6. posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: telefaksu, centralki telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki, itp.,
7. zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę ,
8. doraźna obsługa biurowa przedszkola,
9. wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola i związanych z organizacją pracy przedszkola, zleconych przez Dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.
II. W zakresie nieprawidłowego prowadzenia obsługi materiałowej przedszkola ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.

IV. Obowiązki pomocy nauczyciela:
1. Ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w należytej czystości i porządku.
2. Mycie zabawek (w miarę wolnego czasu).
3. Pomoc w przygotowaniu posiłków.
4. Pomoc w karmieniu dzieci.
5. Stały pobyt z dziećmi w sali.
6. Ścisła współpraca z nauczycielem podczas zajęć.
7. Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu.
8. Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
9. Pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety.
10. Udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały.
11. Sprzątanie po „małych przygodach”.
12. Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
13. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy.
14. Wykonywanie poleceń Dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy przedszkola.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

V. Obowiązki kucharki:
1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z kierownikiem gospodarczym i przygotowywanie według nich posiłków.
2. Punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków.
3. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem.
4. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
5. Przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych.
6. Zgłaszanie Dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczo – administracyjnemu zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
7. Pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.
8. Ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków.
9. Przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków.
10. Właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi.
11. Mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją.
12. Przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej.
13. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.
14. Dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych z magazynu.
15. Przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

VI. Obowiązki pomocy kuchennej:
1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków.
2. Obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie , czyszczenie).
3. Rozdrabnianie warzyw , owoców i innych surowców.
4. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki.
5. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
6. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
7. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie , obiad , podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
8. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
9. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni.
10. Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
11. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
12. Sprzątanie kuchni , obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów i ścierek.
13. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
14. Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
15. Odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni.
16. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora , intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

VII. Obowiązki konserwatora:
1. Odpowiedzialność za utrzymanie sprawności urządzeń w przedszkolu.
2. Prowadzenie przeglądów okresowych, oraz wykonywanie przeglądów bieżących urządzeń ( razem z właściwymi uprawnionymi do tego firmami).
3. Naprawa i regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w przedszkolu.
4. Naprawa sprzętu biurowego, mebli i pomocy dydaktycznej, wykonywanie drobnych prac stolarskich w przedszkolu.
5. Szybkie usuwanie awarii wg. rejestru zgłoszeń uszkodzeń.
6. Naprawa zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien w placówkach przedszkolnych.
7. Wykonywanie drobnych prac malarskich w placówce.
8. Pomoc przy urządzeniu terenów zielonych wokół przedszkola.
9. Naprawa, wymiana osprzętu i instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń sprzętu elektrycznego, wymiana bezpieczników, żarówek i świetlówek w przedszkolach.
10. Naprawa urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu.
11. Obsługa i naprawa drobnych usterek kserokopiarki oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych w kserokopiarce.
12. Wykaszanie traw z posesji przedszkola.
13. Pomoc w malowaniu urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu.
14. Prowadzenie zaopatrzenia (urządzenia hydrauliczne, narzędzia, przedmioty wykorzystywane do usuwania awarii i inne).
15. Odpowiedzialność materialna i prawna za powierzone urządzenia i sprzęt.
16. Prowadzenie prac z zastosowaniem właściwych i bezpiecznych metod pracy.
17. Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez Dyrektora.

Rozdział VIII
Pomoc psychologiczno– pedagogiczna
§ 8

I.
1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280). Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom),
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków,
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,
5. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy,
II.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje w dzienniku elektronicznym lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.
III.
1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:
1) rodzicami,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, psychologa, logopedy, Dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, poradni, pracownika socjalnego, kuratora sądowego;
3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.
4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;
2) Zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora i jest bezpłatna;
7. W przedszkolu zatrudniony jest terapeuta pedagogiczny i logopeda.
IV.
Obowiązki terapeuty:
1. Oddziaływanie psychoterapeutyczne w zakresie:
1) Zapewnienia komfortu emocjonalnego w trakcie ćwiczeń ( poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, zaangażowanie terapeuty.
2) Rozbudzania pozytywnej motywacji do pracy, dostarczania doświadczeń związanych z osiąganiem sukcesów,– kształtowanie poczucia własnej wartości, integracji i współpracy z rówieśnikami, kształtowania korzystnych cech, sposobów zachowania , się w sytuacjach zadaniowych ( koncentracja uwagi, systematyczność, dokładność, kończenie zadań, organizacja warsztatu pracy itp.)
3) Radzenia sobie z niepowodzeniami.
2. Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych dotyczących percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności ruchowej i manualnej.
3. Usprawnianie i doskonalenie procesu czytania i pisania.
V.
Obowiązki logopedy:
1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział IX
Współpraca z rodzicami
§ 9
Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
1. Prawa rodziców:
1) zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5) znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.
2. Obowiązki rodziców:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu;
8) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;
9) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;
10) interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;
11) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:
1) spotkania adaptacyjne;
2) zebrania ogólne z Dyrektorem i grupowe co najmniej 3 razy w roku;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – w miarę potrzeb;
4) tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);
5) dni otwarte w uzgodnieniu z rodzicami poszczególnych grup;
6) zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci – minimum 2 razy w roku;
7) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;
8) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli – 2 razy w roku: festyn jesienny i sportowy.

Rozdział X
Rekrutacja do przedszkola
§ 10
1. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji, określające terminy i
zasady przyjęcia dzieci do przedszkola oparte o zasadę powszechnej dostępności, określane
co roku przez organ prowadzący.
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem systemu ewidencji podań, zwanego dalej ,,Systemem”, który umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone zgodnie z ustalonymi w Gminie Mysłakowice zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie dostępnymi na stronie Gminy.

Rozdział XI
Prawa dziecka w przedszkolu
§ 11
1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka :
1) właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3)poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
4) zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
5) poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
6) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
7) poszanowania własności;
8) zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;
9) badania i eksperymentowania;
10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
11) zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.
2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;
2) krzywdzić innych ani siebie;
3) niszczyć cudzej własności;
3) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
3. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela i psychologa, którzy podejmują decyzje o:
1) powiadomieniu Dyrektora;
2) powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);
3) spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności Dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;
4) skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.
5. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;
3) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);
4) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;
5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
6. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.
7. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego statutu.
4. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.
5. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
- umieszczenie tekstu na BIP w formie elektronicznej, wywieszenie Statutu na tablicy informacyjnej na terenie placówki;
- udostępnianiu zainteresowanym przez Dyrektora przedszkola.
6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
9. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
10. Statut Przedszkola Publicznego w Łomnicy uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.11.2017 r. traci moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu.Poprawki do Statutu wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26.11.2021 r. w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego (podstawa prawna str. 2 Statutu).