{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAUWAGA! UWAGA!

2018-03-22 12:14:48, komentarzy: 0


Przedszkole Publiczne w Łomnicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy INTENDENT
1. Wymagania niezbędne
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• mile widziane doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno biurowej,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
• mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
• nieposzlakowana opinia,
• sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
• znajomość przepisów HACCP,
2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analitycznego myślenia,
• samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
• terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
• komunikatywność i wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność za realizację zadań.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro ( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w:
- żywność, sprzęt kuchenny i inne,
- środki czystości,
- odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
• układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych,
• przestrzeganie zasad HACCP w przedszkolu,
• nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
• przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
• sporządzanie raportów żywieniowych dziennych,
• prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie miesięcznych sprawozdań,
• wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.
4. Dokumenty aplikacyjne:
a) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej 
b) list motywacyjny 
c) kserokopie dokumentu potwierdzające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach) – poświadczone za zgodność z oryginałem
d) kserokopie świadectw pracy– poświadczone za zgodność z oryginałem,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. – poświadczone za zgodność z oryginałem,
f) referencje,
g) kwestionariusz osobowy
h) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
Zatrudnienie: Umowa na okres 3 miesięcy. Możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
Termin rozpoczęcia pracy: 11.04.2018r.

Dokumenty aplikacyjne należy składać:
Osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Przedszkola Publicznego w Łomnicy, ul. Karkonoska 115 B, 58-508 Jelenia Góra 14 lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko „INTENDENTA” w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2018r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

« powrót

Dodaj nowy komentarz