{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAZarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

2020-05-15 10:33:07, komentarzy: 0

ZARZĄDZENIE  NR 3/2020
DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOMNICY
z dnia 15.05.2020r

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Łomnicy

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) oraz Zarządzenia Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,
                                                                                                zarządzam, co następuje:

 

                                                                                                                    § 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Łomnicy w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Łomnicy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


                                                                                                                    § 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole-lomnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Łomnicy.


                                                                                                                     § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marta Gołdon – dyrektor Przedszkola Publicznego w Łomnicy

« powrót

Dodaj nowy komentarz